Zverejnil v rubrike Aktuality člen ceskie.

13. júna bol v NR SR schválený a následne aj prezidentom podpísaný nový zákon o rybárstve. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019. Aké zmeny predstavuje nový zákon o rybárstve pre muškárov?

Pravdepodobne ste zachytili a mnohí aj podpísali Petíciu za záchranu všeľudového rybárstva, ktorá vznikla ako reakcia na návrh nového zákona o rybárstve. Varovným prstom pre SRZ bol najmä navrhovaný §, ktorý umožňoval pridelenie výkonu rybárskeho práva aj SVP a ŠOP. Tie síce deklarovali nezáujem o výkon rybárskeho práva, avšak navrhované znenie predstavovalo ohrozenie súčasného postavenia SRZ a teda všeľudového, zjednoteného rybárstva ako takého. Návrh zákona obsahoval aj množstvo vágnych či z pohľadu SRZ neúplných definícií pojmov ohľadom revírovania, ochrany, chovu či samotného lovu rýb, ktoré SRZ pripomienkoval. V nasledujúcich odstavcoch sa pokúsim vystihnúť najdôležitejšie zmeny v novom zákone o rybárstve a priblížiť trochu pozadie ich vzniku.

Chránená rybia oblasť (§ 7)

Na škodu rýb, v novom zákone nenájdeme zväzom navrhovaný zákaz stavať nové migračné bariéry pre ryby a ostatné vodné organizmy vo vyhlásených CHRO.

Rybársky revír s režimom chyť a pusť (§ 9)

Nový zákon povoľuje privlastnenie inváznych nepôvodných druhov rýb v revíroch s režimom chyta pusť. Dôležité je spojenie „inváznych nepôvodných druhov“ – napríklad ostriež, hoci je v pstruhovom či lipňovom CHaP revíry s prirodzenými neresiskami jednoznačne škodná, nie je nepôvodným druhom, tj. nesmie byť privlastnený. Zákon ďalej prikazuje lov na háčiky bez protihrotu (okrem kaprových CHaP revírov) a zakazuje používať ako nástrahu živú alebo mŕtvu rybku, či jej časti.

Pozn.: navrhovaná formulácia § 9 ods.3 písm. a) znela „…inváznych nepôvodných druhov rýb a druhov, ktoré spôsobujú svojím výskytom zmenu podmienok pre optimálny rast a rozmnožovanie najmä pôvodných druhov rýb.“

Ochrana rýb (§ 13)

Celoročný lov rýb je okrem kaprových tečúcich vôd povolený aj na ostatných vodných plochách, ktoré sú kaprovým lovným revírom a na ktorých je povolený lov rýb pod ľadom.

Zakázané spôsoby lovu rýb (§ 16 – § 19)

Nový zákon priniesol očakávané zmeny najmä v regulácií športového lovu rýb tak na pstruhových a lipňových vodách, ako aj pri love hlavátky.

Pstruhové vody

Zakazuje sa lov na mŕtvu rybku. Ďalej, ak bol doteraz pre niekoho nejasný povolený spôsob lovu výlučne prívlačou a muškárením, medzi zakázanými nástrahami sú explicitne vymenované „akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier“. Lov so sbirolinom a obdobnými pomôckami je dovolený len na vodných nádržiach a ostatných vodných plochách.

Pozn.: zaujímavosťou bola požiadavka SRZ rožšíriť dobu lovu na 5 dní v týždni s odôvodnením, že existujú iné spôsoby na obmedzenie počtu privlastnených rýb. Rovnako bola vyslovená požiadavka na väčšiu autonómiu konkrétnych užívateľov v oblasti sprísňovania ochrany rýb na pstruhovkách podľa potrieb konkrétneho revíru.

Lipňové vody

Rovnako sa zakazuje lov na akékoľvek nástrahy rastlinného a živočíšneho pôvodu a inou technikou ako je muškárenie alebo plávaná. Novinkou je zväčšenie povolenej veľkosti strímra až na 10 centimetrov (oproti doteraz povoleným 5 cm, či navrhovaným 7 cm). Na porovnanie, napr. v Poľsku a na hraničnom Poprade je dnes povolený strímer veľkosti 8 cm.

Pozn.: jednou z požadovaných zmien bol aj skorší lov na lipňových vodách a rovnako povolenie lovu na prívlač už od 1. mája, pričom by bol umožnený len 1 háčik s jedným hrotom s odôvodnením, že ochranu je možné zabezpečiť inak (napr. zákazom brodenia, lovom bez protihrotov a pod).

Kaprové vody

Napriek navrhovaným 15 cm, je povolená minimálna veľkosť nástrahovej rybky 10 cm. Muškárov však zaujme najmä zákaz lovu na strímer alebo inú napodobeninu rybky od 15. marca do 31. mája. Táto formulácia nedáva priestor na špekulácie – napríklad, pijavica síce nie je napodobenina rybky, avšak je strímer, a teda je zakázaná.

Lov hlavátky

Minimálna veľkosť nástrahy je 15 centimetrov. Držiteľ povolenia na lov hlavátky môže loviť na pstruhových vodách s výskytom hlavátky od 1. novembra do 31. decembra.


Nový zákon o rybárstve znamená pre slovenské rybárstvo krok vpred. Najmä v kontexte rybárstva ako ochrany, zveľaďovania a až potom rekreačného lovu rýb. V niečom je prísnejší, v niečom je štedrejší. Tento krok vpred možno mohol byť väčší, mohol byť aj menší, ale rozhodne predstavuje pozitívnu zmenu oproti navrhovaným „dvom krokom vzad“.